top of page

להלן תנאי השימוש בשירות

מדיניות הפרטיות תפורט מיד לאחר מכן

1. מבוא


1.1  "זכות בקלות" הינו שירות המופעל על ידי עמותת פתחון לב מספר עמותה 58-032883-9, מרחוב חומה 12 אזור התעשייה החדש ראשון לציון ("פתחון לב" או "העמותה") ובשיתוף פעולה עם עמותות וגופים ממשלתיים נוספים, שמטרתו להוות כתובת אחת המעניקה סיוע אישי לפונים, מהבית, לצורך מיצוי זכויות חברתיות-כלכליות המגיעות לכל אחד מתושבי ישראל, תוך מתן לווי שוטף לפונים לשירות עד להשלמת התהליך ("השירות" או "הפרויקט", לפי העניין

אין חובה חוקית למסור את המידע (כהגדרתו להלן), אך אי מסירתו תמנע מאיתנו את היכולת לספק לך שירותים מסוימים.

1.2. השירות במסגרת הפרויקט יינתן על ידי פתחון לב וכן באמצעות שותפים נוספים בפרויקט, לרבות מתנדבים, עמותות וגופים ממשלתיים. פניה לפרויקט מהווה הסכמה של המשתמש להעביר מידע לכל השותפים של פתחון לב בפרויקט, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.


1.3  על מנת לקבל שירות במסגרת הפרויקט, ניתן לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט של זכות בקלות בכתובת www.zbekalut.org.il ("האתר"), במוקד הודעות ממוחשב במספר 5922* ("המוקד הטלפוני") וכן באמצעות שליחת הודעה באמצעות הווטסאפ (whatsapp) לחשבון הפרויקט במספר :052-6978675 ("שירות ווטסאפ"; להלן יחד: "אמצעי הקשר"). 


1.4  קבלת שירות במסגרת הפרויקט, לרבות באמצעות האתר, הינה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") וכן למדיניות הפרטיות המופיעה באתר ("מדיניות הפרטיות").

1.5  אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שירות שתקבל במסגרת הפרויקט ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין העמותה לרבות כל מי מטעמה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באמצעי הקשר ו/או לפנות לקבלת שירות במסגרת הפרויקט.


1.6  לצורך תנאי שימוש אלה, "משתמש" – כל אדם, או תאגיד, המקבל שירות כלשהו במסגרת הפרויקט, לרבות פתיחת פניה באחד או יותר מאמצעי הקשר. 


1.7  כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה הינן לשם הנוחות ולמטרת התמצאות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן משקל מכריע בפרשנות תנאי השימוש.


1.8. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחייבים.


1.9. פתחון לב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, לבטל, להשהות, למחוק או להוסיף מעת לעת כל חלק מתנאי השימוש ללא קבלת הסכמת המשתמשים ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

2. השימוש באתר


2.1. האתר (כהגדרתו לעיל) מציע מידע אודות פרויקט "זכות בקלות" אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים לצורך יצירת קשר וכן לקבל מידע אודות העמותות והגופים אשר לוקחים חלק בפרויקט. 


2.2. האתר, השירותים והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (as is), ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פתחון לב בגין תכונות השימוש, באגים או הפרעות בשימוש שאינן תלויות בחברה. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.


2.3. ידוע למשתמש באתר, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. נעשה השימוש על-ידי קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לרבות בתכנים או שירותים או מוצרים הכלולים בו, יראו את המשתמש כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לפעולותיו.


2.4. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובשירותים המצויים באתר למטרות רווח והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים ובשירות כאמור לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.


2.5. הרשאת פתחון לב לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות של מאן דהוא, או בהוראות כל דין אחר.


2.6. פתחון לב רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילותו או להגביל כניסה של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש, ללא הודעה ומבלי שתחול עליה כל אחריות בשל כך.


2.7. המשתמש ישפה את פתחון לב, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, רווח, תשלום או הוצאה שתיגרם להם ובכלל זה, עלויות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת החוק על ידי המשתמש.

 

3. יצירת קשר עם הפרויקט באמצעי הקשר 


3.1. אמצעי הקשר מאפשרים למשתמש לפנות לפרויקט זכות בקלות ולקבל את סיוע פתחון לב והגופים אשר לוקחים חלק בפרויקט באמצעות הזנת פרטים אישיים לצורך יצירת קשר ראשוני.


3.2. לצורך פניה לפרויקט באמצעות אתר האינטרנט על המשתמש לגשת ללשונית "בקשה לסיוע במימוש זכויות" באתר וכן להזין פרטים אישיים בסיסיים כגון שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד לצורך יצירת הקשר, קטלוג נושא הפניה מתוך רשימת נושאים רלוונטיים וכן שדה רשות של מלל חופשי בו המשתמש רשאי לפרט את תוכן הפניה.


3.3. לצורך פניה לפרויקט באמצעות המוקד הטלפוני על המשתמש לחייג למוקד הממוחשב במספר *5922 ולפעול בהתאם להנחיות המערכת. תחילה הפונה יידרש לבחור את תחום הסיוע (בשלב ראשוני אפשרות לבחור בתחום תעסוקה וזכויות עובדים או בתחום ההוצאה לפועל). לאחר מכן הפונה יבחר באיזה טלפון ניתן ליצור עמו קשר (מספר הטלפון ממנו התקשר או מספר אחר) ולסיום יתבקש לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לאחר השלמת כלל השלבים כאמור תיפתח לפונה פנייה במערכת ומסייע מטעם הפרויקט ייצור קשר עם הפונה בתוך שלושה ימי עבודה.


3.4. לצורך פניה לפרויקט באמצעות הווטסאפ על המשתמש לשלוח הודעת ווטסאפ למספר 052-6978675. תחילה הפונה יידרש לבחור את תחום הסיוע (בשלב ראשוני אפשרות לבחור בתחום תעסוקה וזכויות עובדים או בתחום ההוצאה לפועל). לאחר מכן הפונה יזין את מספר הטלפון בו ניתן ליצור עמו קשר. כמו כן, תינתן לפונה האפשרות (אך לא החובה) לתאר בקצרה את נושא הפני. ולסיום יתבקש לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפרויקט (באמצעות קישור שישלח בשיחת הווטסאפ). לאחר השלמת כלל השלבים תתקבל הודעת אישור אודות פתיחת הפניה במערכת. מסייע מטעם הפרויקט ייצור קשר עם הפונה בתוך שלושה ימי עבודה. 


3.5. אין חובה חוקית למסור מידע כאמור. המידע ישמש את עמותת פתחון לב או מי מטעמה, לצורך סיוע במיצוי זכויות בתחומי תעסוקה, זכויות עובדים והוצאה לפועל, לרבות באמצעות העברת המידע לשותפים ולמתנדבים בפרויקט ולצורך צרכים תפעוליים, מחקר ומשלוח הודעות מותאמות אישית (כולל בקשות לקבלת תרומה), אלא אם ביקשת אחרת באמצעות פנייה אל zbk@plev.org.il או בדרך המופיעה בהודעה. מידע נוסף לגבי השימושים במידע מופיע במדיניות הפרטיות [לינק].
מובהר כי הזנת הפרטים באיזה מאמצעי הקשר לא תחייב את פתחון לב או המשתמש. פתחון לב שומרת לעצמה את הזכות שלא ליצור קשר עם המשתמש או לסרב להעניק שירות למשתמש, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


3.6. מובהר כי השירות במסגרת הפרויקט אינו ניתן באמצעות האתר או הווטסאפ ואלה משמשים אך ורק לצורכי קבלת מידע כללי וליצירת קשר ראשוני עם פתחון לב לצורך קבלת שירות במסגרת הפרויקט.

 

4. קניין רוחני באתר


4.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות, אך לא רק – שם המתחם, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ובכלל זה – אופן הצגתו ועיצובו של האתר ושל התכנים, היישומים, הקבצים הגרפיים, הדמיות, טקסטים, תמונות, סמלים, אירועים, מפות, קטעי צליל, קודי מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים, כמו גם זכויות יוצרים במידע, בחומרים הנכללים באתר ובסידור הדפים וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן של פתחון לב בלבד או ספקי התוכן שלה או שותפים עסקיים, לפי העניין ("הקניין הרוחני").


4.2. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצרכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ללא רשות מראש ובכתב של פתחון לב או של בעלי הזכויות לפי העניין, לרבות אך לא רק בדרך של העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה, פרסום או הפצה, העברה, מכירה, יצירת יצירה נגזרת, תרגום, שידור או מתן הרשאה לאמור בסעיף זה.
4.3. שם המתחם של האתר וסימני המסחר של פתחון לב, הינם קניינה הבלעדי של פתחון לב.


5. פרטיות
5.1. קבלת השירות במסגרת הפרויקט, לרבות אך לא רק באמצעות השימוש באתר, כרוכה בעיבוד של מידע אישי שהמשתמש מספק או מעמיד לרשות פתחון לב או שפתחון לב עשויה לאסוף או לקבל בקשר עם שימוש המשתמש באתר ובשירותים הניתנים למשתמש, בהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה  באתר ("מדיניות הפרטיות").

 

6. חובות משתמש


6.1. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:


6.1.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.


6.1.2. המשתמש מתחייב כי למעט הקבוע במפורש בתנאי השימוש, יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת, בין בתמורה או שלא בתמורה. מובהר, כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של פתחון לב לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שניתנה.


6.1.3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר או במידע, בתכנים והשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: 
(1)  מידע או חומר אחר המפר זכויות כלשהן, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת;
(2). מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של פתחון לב או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
(3). מידע או חומר אחר הכולל פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של פתחון לב.


6.1.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר או המידע או התכנים או השירותים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.


6.1.5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את פתחון לב בגין כל נזק, ישיר או עקיף, ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה על-ידי המשתמש.

 

7. אחריות


7.1  אחריות בגין פניה לפרויקט "זכות בקלות"


7.1.1. הייעוץ שיקבל המשתמש במסגרת הפרויקט, על ידי מי מטעם פתחון לב, לרבות שותפים, עובדים, מתנדבים וכיוצ"ב, מהווה סיוע ראשוני והכוונה בלבד ובהתאם אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי או אחר והסתמכות על הייעוץ באמצעות הפרויקט הינה באחריות המשתמש בלבד.


7.1.2. פתחון לב ומי מטעמה, לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה בשל הפניה לפרויקט, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.


7.1.3. המידע שיימסר המשתמש באמצעי הקשר השונים – האתר, ווטסאפ, טלפון וכיוצ"ב, הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ופתחון לב אינה ערֵבה לכך שהמידע שנמסר למשתמש הינו המידע העדכני ביותר. 


7.2. אחריות בגין שימוש באתר האינטרנט


7.2.1. האתר נמצא בימים אלה בגרסת הרצה וכתוצאה מכך עלולים להיות שיבושים ותקלות בחלק מהפונקציות והשירותים המופיעים באתר. בהתאם, פתחון לב אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף. בכל מקרה של תקלה או בעיה נא לפנות לעמותה באמצעות דוא"ל לכתובת: zbk@plev.org.il ופתחון לב תעשה את מירב המאמצים לטפל בבעיה במהירות האפשרית.


7.2.2. פתחון לב אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות או הפרעות כלשהן ברשת האינטרנט או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש בגין שיבושים או הפרעות כאמור.


7.2.3. המשתמש מודע למגבלות רשת האינטרנט בכל הקשור לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את פתחון לב או מי מטעמה מכל אחריות בעניין.


7.2.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, לרבות אך לא רק, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, משברים לאומיים וכיו"ב, אשר אינם תלויים בעמותה, לא ייחשבו כלל להפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד, זכות או תרופה בגין תקלה, שיבוש או איחור כאמור.

7.2.5  המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים. המידע כפוף לכל דין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר, יחייבו אך ורק הוראות החוק. למען הסר כל ספק, מובהר כי אין במידע המוצג באתר כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או אחר.


7.2.6. פתחון לב עושה כל מאמץ על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן שהמידע המובא באתר יהיה לעיתים חסר (בשוגג), ולחלופין, ייתכן שייפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. פתחון לב מציגה אפוא את החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (AS IS). פתחון לב אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והיא לא תהיה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו/ייפלו בחומרים המופיעים באתר.


7.2.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, פתחון לב לא תישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינה ערבה לנכונותם. 


7.2.8. אין בתוכן האתר כדי להוות מצג מסוג כלשהו, מפורש או משתמע, לגבי החומרים, לרבות מצג כלשהו בדבר זהותם של בעלי הזכויות בהם או מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צד ג' או מצג בדבר התאמה או אי-התאמה של החומרים למטרה כלשהי או מצג כי הם חופשיים מווירוס מחשב.


7.2.9. פתחון לב לא תהיה אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או כל רכוש אחר של המשתמש ו/או צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר ובכלל זה, בשל הורדת מידע מהאתר.


7.2.10. פתחון לב ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, לא יישאו באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המבקר והמשתמש באתר), אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים, או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה או באתרי צד ג', וזאת אף אם היה ידוע לעמותה או למי מטעמה במועד הרלוונטי על אפשרות לנזק כאמור.


7.2.11. פתחון לב תהיה זכאית לשנות או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר או להשהותו או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת, לרבות האפשרות להגיש בקשת הרשמה לרכישת יחידת מגורים באמצעות האתר, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. פתחון לב לא תהיה אחראית לכל נזק או להפסד כלשהו עקב שינוי או עריכה של תוכן האתר או עקב הפסקת השירותים באתר, לרבות האפשרות להגיש הבקשה כאמור, מכל סיבה שהיא.

7.2.12. פתחון לב תהיה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.


7.2.13. פתחון לב תהיה רשאית למנוע גישה לאתר ו/או לאפשר ביצוע פעולות בו (באופן חלקי או מלא), בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או אם תחליט פתחון לב כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, פתחון לב לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.


7.2.14. רישומי המחשב של פתחון לב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


8. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
8.1. הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.


9. פניות וצור קשר
9.1 בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי פתחון לב בכתובת דוא"ל zbk@plev.org.il.

מדיניות פרטיות

1. כללי

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בפרויקט "זכות בקלות" (“הפרויקט”). מדיניות פרטיות זו משקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף במסגרת הפרויקט. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים במסגרת הפרויקט ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני שתמסור לנו  פרטים אישיים במסגרת הפרויקט.
 

אין חובה חוקית למסור את המידע (כהגדרתו להלן), אך אי מסירתו תמנע מאיתנו את היכולת לספק לך שירותים מסוימים.


2. סוגי המידע שאנו אוספים ואופן האיסוף 

2.1. -במסגרת פנייתך אלינו, דרך אתר הפרויקט, וואטסאפ,  ציאט-בוט, טופס שישולב באתרי צד שלישי, או טלפון (בפנייה טלפונית השיחות מוקלטות), נבקש ממך את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון נייד, פרטים על הכנסה, תעסוקה ומידע נוסף הדרוש לנו לצורך הטיפול בפנייתך והתאמתו לצרכייך. תוכל גם לפרט אודות פנייתך בשדה חופשי שנמצא בעמוד השארת פנייה באתר הפרויקט, וכן לשלוח אלינו טפסים בקשר עם פנייתך. 


2.2. מידע שנאסף אוטומטית במסגרת השימוש באתר הפרויקט.  


לתשומת הלב, האתר משתמש בGoogle Analytics , כלי אשר אוסף מידע באמצעות קוקיות (cookies). מידע על אופן עיבוד המידע על ידי גוגל נמצא כאן https://policies.google.com/technologies/partner-sites
ניתן לבטל את אופציית איסוף המידע באמצעות קוקיות דרך שינוי הגדרות הדפדפן.  


2.3. כל סוגי המידע המוזכרים בפרק זה מהווים "מידע". 


3. מידע על אחרים
אם אתה מוסר לנו מידע על אחרים באחריותך לוודא שהם מסכימים לכך ולאמור במדיניות פרטיות זו. 

4. כיצד נשתמש במידע שאנו אוספים?
השימוש במידע, כהגדרתו לעיל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:


4.1. *לצורך תפעול הפרויקט ומימוש מטרותיו. 


4.2. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר הפרויקט.


4.3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר הפרויקט, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר הפרויקט וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.


4.4. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של אתר הפרויקט. 


4.5. לשלוח אליך, באמצעי קשר שונים, כולל דוא"ל, הודעה מוקלטת ומסרונים, תכנים והצעות פרסומיות, כולל הצעות מותאמות אישית וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם לגבי שירות שלנו ובקשות תרומה ובין אם לגבי שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים. בכל עת ניתן לבקש שלא לקבל הצעות כאמור, באמצעות פנייה לכתובת zbk@plev.org.il או בדרך המופיעה בגוף ההודעה. 


שים לב כי גם במקרה שבו תקבל בקשת הסרה מצדך, יתכן שנמשיך לשלוח אלייך הודעות שהדין מחייב אותנו לשלוח או מתיר לנו לשלוח גם ללא הסכמתך.


4.6. ליצירת הקשר אתך או עם אחרים.


4.7. למשלוח מסרונים עם סיכומי השיחה שבוצעו עמך או ניסיונות התקשרות אליך.


4.8. טיפול בבקשות מצדך, כולל בקשות לעיון ותיקון מידע. 


4.9. לצורך ניתוח סטטיסטי ומחקר.

4.10. למשלוח סקר שביעות רצון מהשירות ועדכון על תחומי טיפול חדשים בשירות.


4.11. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הרלבנטיים.


5. העברת מידע לצדדים שלישיים 

יתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל (כולל ארצות הברית ומדינות נוספות שרמת ההגנה על הפרטיות בהן פחותה מזו שקבועה בדין הישראלי), לצרכים המותרים לנו על פי דין או על פי מדיניות פרטיות זו, כגון ספקים וקבלני משנה שלנו; דרישה של רשות מוסמכת; העברת מידע שנדרשת על פי דין; העברת מידע לגוף שביקשת או הרשית לנו להעביר אליו מידע אודותייך. 


לתשומת הלב, לצורך הפנייתך לגורם המתאים לטיפול מיטבי בפנייתך (ניתוב כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מן השירות), אנו נעביר מידע לגופים אשר מתמחים בתחום הרלוונטי. כמו כן, מתנדבים או עובדים של ארגונים הפועלים איתנו בשיתוף פעולה יקבלו מידע אודותייך כדי לסייע לך בפנייתך.   

6. אבטחת מידע

מיישמים מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אתר הפרויקט ולמערכות העמותה. עם זאת, הם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. מסיבה זו איננו מתחייבים שאתר הפרויקט יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו ולא נהיה אחראים לנזק שנגרם בשל שימוש לא מורשה כאמור, כל עוד נקטנו אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים. האחריות לאבטחת מידע חלה גם עלייך, לכן הקפד להשתמש בתוכנה שנתמכת בעדכוני יצרן, לא לגלוש ברשת ציבורית והפעלת שיקול דעת לגבי האמצעי שדרכו תמסור לנו מידע, במיוחד מידע רגיש.


7. זכות לעיין, תיקון או מחיקת המידע
7.1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 ("החוק"), תוכל לפנות אלינו בבקשה לעיין במידע (כהגדרתו בחוק) אודותייך, המצוי אצלנו. אם המידע איננו נכון או מעודכן, תוכל לבקש לתקן אותו או למחוק אותו.

7.2. במקרים מסוימים תוכל גם לבקש למחוק מידע שהוביל לפנייה המותאמת אלייך, וזאת אם המידע לא דרוש לנו לתפעול השוטף. 


8. פניות כאמור בפרק זה יש לשלוח לדוא”ל ב zbk@plev.org.il. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות והשינויים יחולו עלייך עם פרסום מדיניות הפרטיות.


בכל מקרה, מדיניות הפרטיות המעודכנת תופיע באתר הפרויקט. 

מדיניות פרטיות
bottom of page